na górę

Blog

Zapraszamy na walne zgromadzenie 26 kwietnia o godz. 17

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA DOBRA MARINA I KS DOBRA MARINA

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOBRA MARINA I KS DOBRA MARINA (1)
Zarząd Stowarzyszeń zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2014 roku odbędzie się
posiedzenie sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Stowarzyszeń DOBRA MARINA I KS
DOBRA MARINA. Posiedzenie odbędzie się o godzinie 17.00 (I termin). Jeżeli w I terminie
nie stawi się co najmniej połowa członków Stowarzyszeń, II termin posiedzenia odbędzie się
26 kwietnia br. o godzinie 17.30 Miejscem posiedzenia w I i II terminie jest siedziba KS
Dobra Marina przy ul. Barbakan 6/2 w Szczecinie.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013 .
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia i Klubu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie KS Dobra Marina w zakresie
postanowień:
– art.12, poprzez dodanie ustępu 1a i 4a;
– art.12 ust.4, 14, 15, 20 ust.1,21 ust 1 punkt a, 27 ustęp 2 poprzez zmianę jego treści;
– art 27 poprzez dodanie ust. 2a;
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
8. Zakończenie zebrania.
Zarząd uprzejmie prosi o niezawodne przybycie na zebranie, w celu uporządkowania
spraw przynależności do Stowarzyszeń, aktualizacji danych i określenia dalszego
członkostwa i chęci współpracy.
Jednocześnie informujemy członków Stowarzyszenia, że na Walnym Zgromadzeniu
Członków będzie możliwość opłacenie składek członkowskich.
W przypadku gdyby członek nie mógł uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu może
być reprezentowany przez pełnomocnika.

Szczecin, dnia ………………..2014 roku.
……………………………..
…………………………………
……………………………..
Pełnomocnictwo ogólne
Ja niżej podpisana/-y ………………………………………… zamieszkała/-y w
……………….. …………………………………………………………………….. ustanawiam
pełnomocnika w osobie:
 ………………………………………………. zamieszkałej w…………………………….
…………………………………………………………….. legitymującej się dowodem
osobistym nr …………………………..wydanym przez
………………………………………………………………….. .
Powyższe pełnomocnictwo upoważnia do reprezentowania mnie w zakresie
wszelkich spraw dotyczących uczestnictwa i podejmowania uchwał w moim imieniu
na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Dobra Marina (z siedzibą w
Dołujach przy ul. Lisiej 11) i KS Dobra Marina (z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Barbakan 6/2) w terminie 26 kwietnia 2014roku oraz ew. kolejnych terminów tego
wydarzenia.
Upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami
Stowarzyszenia, osobami fizycznymi i prawnymi.
Pełnomocnictwo powyższe upoważnia pełnomocnika do odbioru w moim imieniu
wszystkich pism i protokołów związanych z ww wydarzeniem.
………………………………………………….
wersja ujednolicona zawierająca proponowane zmiany
STATUT KLUBU SPORTOWEGO DOBRA MARINA
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1. Klub Sportowy Dobra Marina zwane dalej Klubem Sportowym, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami.) oraz zgodnie z niniejszym
Statutem.
Art. 2. Klub Sportowy jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony.
Art. 3. Terenem działania Klubu Sportowego jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Art. 4. Klub Sportowy realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.
Art. 5. Sportowy ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Art. 6. Klub Sportowy może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wcześniej, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd
Klubu zwykłą większością głosów.
Art. 7. Klub Sportowy nie prowadzi działalności gospodarczej.
Art. 8. Klub Sportowy ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych, może zawierać celowe porozumienia.
ROZDZIAŁ II
CELE KLUBU SPORTOWEGO I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Art. 9. Celem Klubu Sportowego jest:
a) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego
stylu życia i czynnego wypoczynku,
b) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania sportów wodnych oraz specjalistycznego szkolenia w tej
dziedzinie oraz innych sportów ruchowych,
c) propagowanie rozwoju sportów wodnych i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji
społecznej,
d) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej według zasad fair play,
e) organizacja zawodów i imprez sportowych, imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) oraz
organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,
f) stworzenie niezależnej platformy środowisk sportów wodnych oraz wyczynowych sportowców oraz nawiązanie
współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,
g) wpieranie młodych talentów i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć,
h) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie
działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
i) wydawanie publikacji.
j) współzawodnictwo sportowe.
k) organizowanie akcji przeciw uzależnieniom.
Art. 10. Klub Sportowy realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród młodzieży i dorosłych,
b) organizację zawodów sportowych oraz turystyczno – rekreacyjnych i kulturalnych,
c) prowadzenie działalności, występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach
organizacji imprez, zlotów i zawodów wynikających z celów wymienionych w rozdziale II pkt 9e,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) organizację szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z zawodowymi zawodnikami sportowymi mających na
celu propagowanie sportów wodnych,
f) podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków Klubu Sportowego),
takich jak stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach na terenie Polski,
g) możliwość prowadzenia własnej witryny internetowej, jako ośrodka informacji o działalności Klubu Sportowego,
h) współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,
i) organizowanie i prowadzenie wykładów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji zainteresowanych realizacją
zadań zgodnych z celami wymienionymi w rozdziale II pkt 9,
j) realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w rozdziale II pkt 9,
k) opiniowanie projektów dotyczących budowy ośrodków sportowych, oraz budowę i organizację obiektów
sportowych,
l) nadawanie odznak organizacyjnych,
m) inne działania realizujące cele statutowe.
n) organizowanie akcji przeciw uzależnieniom.
o) inne działania realizujące cele statutowe.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWSTWO W KLUBIE SPORTOWYM
Art. 11. Klub Sportowy posiada członków:
a/ Zwyczajnych
b/ Wspierających
c/ Honorowych
– Art. 12.
1. Członkami Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawione praw publicznych oraz osoby małoletnie wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.
1a. Osoby małoletnie poniżej 16 roku zycia mogą być członkami Klubu za zgodą rodziców lub opiekunów, bez prawa głosu w
Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub Sportowy.
3. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkami mogą zostać cudzoziemcy niemający
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członkiem zwyczajnym Klubu Sportowego może być każda osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, która zostanie
wprowadzona przez dwóch członków Klubu Sportowego, złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na
członka uchwałą Zarządu Klubu Sportowego.
4a. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała
w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 21 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji
Zarządu.
5. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną dla realizacji celów Klubu Sportowego. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu Klubu Sportowego.
6. Członkiem honorowym Klubu Sportowego może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i
rozwój Klubu Sportowego. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą zarządu. O honorowe członkowstwo może
wnioskować 10 członków Klubu Sportowego.
Art. 13. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania deklaracji członkowskiej.
W przypadku członków założycieli nie ma zastosowania ograniczenie biernego prawa wyborczego do władz Klubu
Sportowego określone w pkt 16 niniejszego statutu.
Art.14. Prawo biernego prawa wyborczego do władz Klubu posiadają członkowie zwyczajni, którzy
– 1) ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
– 2) mają opłacone wszystkie składki członkowskie.
– Art. 15.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a/ korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu Sportowego,
b/udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub Sportowy,
c/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczące działalności Klubu Sportowego.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a/ brania udziału w działalności Klubu Sportowego i realizacji jego celów,
b/ czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu Sportowego,
c/ regularnego opłacania składek członkowskich oraz informowania zarządu o każdej zmianie adresu korespondencyjnego,
d/ ochrony dobrego imienia Klubu Sportowego.
Art.16.
1. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz
uchwał władz Klubu Sportowego.
2. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Klubu Sportowego z głosem doradczym.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z
głosem doradczym w obradach statutowych władz Klubu Sportowego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie
zwyczajni.
Art. 17. Członkostwo w Klubie Sportowym ustaje na skutek:
a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
b/ wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Klubu Sportowego.
– z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu.
c/ na pisemny wniosek 5 członków Klubu Sportowego, z ww. powodów.
d) śmierci członka będącego osoba fizyczną, utraty przez niego zdolności do czynności prawnych lub praw obywatelskich na
mocy prawomocnego wyroku sądu.
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne lub jego likwidacji.
f/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Klubu Sportowego lub
działania na szkodę Klubu Sportowego.
Art. 18. Od Uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania w/w
informacji prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego, którego uchwała jest w tym
przedmiocie jest
ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU SPORTOWEGO
Art. 19.
1. Władzami Klubu Sportowego są:
a/ Walne Zgromadzenie Członków
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu Sportowego trwa 4 lata. Członkowie wybrani do władz Klubu Sportowego
mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.
Art. 20.
1. Wybory do władz Klubu Sportowego odbywają się uchwałą Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. Każdemu
uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
2. Wyniki głosowania ustalane są bezwzględna większością głosów oddanych przez uprawnionych członków
obecnych na Zgromadzeniu.
3. W razie, gdy skład władz Klubu Sportowego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
4. W trybie przewidzianym w ust. 3 można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu Klubu Sportowego.
W przeciwnym wypadku uzupełnienie składu osobowego organu może nastąpić jedynie w drodze wyborów, zgodnie z
procedurą określoną w ust. 1.
5. Członkowie władz Klubu Sportowego mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków.
Art. 21. Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu Sportowego. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą
udział:
a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat i posiadają co najmniej ograniczona zdolność do
czynności prawnych
b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu Sportowego są ważne bez względu na ilość uczestniczących w Zgromadzeniu
członków prawidłowo zawiadomionych o miejscu, terminie i porządku obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu Sportowego zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Głosowanie jest
jawne.
Art. 22. Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Art. 23.
1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Klubu Sportowego w
nieprzekraczalnym terminie do końca I kwartału, powiadamiając członków pisemnie lub e-mailowo za potwierdzeniem
odbioru e-maila i załączając porządek obrad. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
2. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane, jeżeli na Zgromadzeniu obecni będą wszyscy członkowie
uprawnieni do głosowania. Ograniczenie to nie dotyczy spraw porządkowych.
Art. 24. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu
Sportowego w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. Do wniosku konieczne jest dołączenie proponowanego porządku
obrad.
Art. 25. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu Sportowego,
b/ uchwalanie zmian statutu,
c/ określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród,
d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
f/ uchwalanie regulaminu Zarządu,
g/ uchwalanie budżetu,
h/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat wpisowych oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu
Sportowego, i/ wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu Sportowego,
j/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu Sportowego,
k/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
ł/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
Art. 26. Zarząd
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu Sportowego zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, a jego przedstawiciele reprezentują Klub Sportowy na zewnątrz.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu Sportowego oraz zawierania i
podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Klubu Sportowego, w tym udzielania pełnomocnictw, upoważnionych jest
łącznie dwóch członków Zarządu.
4. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu, to jest Skarbnika i Sekretarza. Zarząd
wybierany jest spośród członków Klubu Sportowego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a Uchwały decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
2 razy w ciągu roku. Członkowie Zarządu Klubu Sportowego mogą w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację z pełnienia
funkcji na ręce Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a/ realizacja celów Klubu Sportowego..
b/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
c/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
d/ sporządzanie planów pracy i budżetu.
e/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu Sportowego.
f/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu Sportowego.
g/ reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz poprzez reprezentantów Zarządu.
h/ nadawanie odznak i odznaczeń.
i/ przyjmowanie i skreślanie członków Klubu Sportowego.
Art. 27. Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu Sportowego. Kontroluje jego
działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i jednego lub dwóch członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje
się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego.
2a. członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:
1) jest członkiem Zarządu
2) pozostaje z którymkolwiek z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej
3) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie jej pracy oraz prawidłowe
sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, mogą jednak brać udział w
posiedzeniach Zarządu z prawem głosu doradczego.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków Komisji
Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację z pełnienia funkcji na ręce
Zarządu Klubu Sportowego..
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrolowanie działalności Zarządu Klubu Sportowego.
b/ składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
c/ prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
d/ składanie wniosków o absolutorium dla władz Klubu Sportowego.
e/ składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
f/ rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Klubu Sportowego.
g/ rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Klubu Sportowego.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KLUBU SPORTOWEGO
Art. 28. Majątek Klubu Sportowego powstaje:
a/ ze składek członkowskich i opłat wpisowych.
b/ darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Klubu
Sportowego.
c/ dotacji i ofiarności publicznej.
d/ z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału.
e/ dochodów z ofiarności publicznej.
Art. 29. Majątek Klubu Sportowego przeznaczony jest na realizację celów Klubu Sportowego oraz na pokrycie jego
niezbędnych kosztów.
Art. 30. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu Sportowego.
Art. 31. Składki członkowskie muszą być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają
składki najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
Art. 32. Klub Sportowy prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
Art. 33. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu Sportowego podejmuje Zarząd zgodnie z art. 26
ust. 2 Statutu. Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich kompetencji.
Art. 34. Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu Sportowego. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
Art. 35. Decyzję i Uchwałę o rozwiązaniu Klubu Sportowego oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
Art. 36. Likwidację Klubu Sportowego przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków.
Majątek pozostały po likwidacji Klubu Sportowego przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania
Członków o rozwiązaniu Klubu Sportowego.
Art. 37 Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują przepisy Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami.).

Leave a Comment

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń do nas lub zajrzyj na nasz profil na Facebooku

+48 603 865 686
biuro@dobramarina.eu
Follow Us:
Nasz profil na FB